Công ty cổ phần Viet Style

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dựng rừng dự án Bảo Thọ Quốc Tế

Ngày 09 tháng 12 năm 2020 Ủy ban Nhân Dân tỉnh Hòa Bình công bố Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình tại Phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình, như sau:
1. Tên dự án: Khu sinh thái nghỉ dưỡng Bảo Thọ quốc tế Hòa Bình
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển HTV quốc tế.
3. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng 39,02 ha, trong đó:
a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ là 3,02 ha;
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất là 36,0 ha.
4. Địa điểm, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng
– Địa điểm: Tại xóm Nút, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

– Vị trí Quy hoạch rừng phòng hộ tại Tiểu khu 4915; các Khoảnh 1a, 1c, 2a, 3a; có 13 lô;
– Vị trí Quy hoạch rừng sản xuất thuộc Tiểu khu 4915; các Khoảnh 1a, 1c, 2a, 3a; có 82 lô. (Kèm theo biểu chi tiết tiểu khu, khoảnh, lô, diện tích, hiện trạng rừng được trích lục từ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 3042/QĐUBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình, về việc phê duyệt Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030).
5. Chức năng rừng: Rừng phòng hộ và rừng sản xuất
6. Loại rừng hiện nay: Rừng trồng và đất trống.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nguồn tin từ http://congbaohoabinh.gov.vn/hoabinh/congbao/van-ban/5C282350-885E-11EB-A903-E7F6046A729E?type=thuoc-tinh

Bài viết mới